احمد مهدوی دمغانی نویسنده درگذشت
احمد مهدوی دامغانی در ۱۳ شهریور ۱۳۳۰ در مشهد به دنیا آمد. علوم ترکیبی قدیم و جدید را در مشهد آموخت و سپس در تهران ساکن شد. در سال ۱۳۲۷ از دانشکده عقل و منقول (بعدها الهیات) دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۳۳ لیسانس ادبیات فارسی را از دانشکده هنر دانشگاه تهران گرفت.