آیا موانع رشد بورس برداشته می شود؟


به گزارش یانک سنترال، نرخ سود بانکی کاهش یافته و این روند بر رشد بورس تاثیرگذار خواهد بود.

آیا موانع رشد بورس برداشته می شود؟

گزارش کردن زمان خبریبراساس سناریوهای مختلف نرخ سود بانکی، نرخ بین بانکی خردادماه ۲۰.۵۷ درصد و ۲۰.۵۵ درصد بود. این نرخ از چهارم آذرماه گذشته به سطح ۲۱ درصد رسیده اما از اواسط آذر کاهش یافته و به سطح ۲۰ درصد بازگشته است. اکنون به نظر می رسد که با حداقل تغییرات در ۲۰ درصد در حال تثبیت است.

کارشناسان معتقدند این افزایش نرخ بین بانکی تاثیر مثبتی بر بورس و معاملات آن دارد.

تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار سهام

افزایش نرخ بین بانکی برای بازار سهام مفید است. اما افزایش نرخ سود بانکی به ضرر بازار سرمایه انجام می شود. زیرا باعث فرار پول از بورس می شود.

نرخ بین بانکی در میان مدت به رشد بورس کمک می کند، اما سود بانکی می تواند نقدینگی را از بورس خارج کند و در بانک سرمایه گذاری کند.

نرخ بهره بین بانکی همانند هفته گذشته با ۰.۵ درصد کاهش به ۲۰.۶۴ درصد رسید.

طی هفته های گذشته نرخ بین بانکی افزایش یافته و انتقاد شدیدی را نسبت به رابطه ریزش بورس با این افزایش به همراه داشته است. پس از جلسه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس، بانک مرکزی نرخ بین بانکی را کاهش داد.

در دو هفته گذشته این نرخ به ترتیب ۱۸ و ۵ درصد کاهش داشته است.

نکته قابل توجه در این زمینه کاهش نرخ رپو مربوط به اوراق دولتی است. این نرخ نیز در این هفته ۱.۵ درصد کاهش یافت و به ۲۰ درصد رسید. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز در هفته های گذشته به ۲۱.۵ درصد رسیده است.

بنابراین گزارش، سهامداران خرد بازار سرمایه می توانند به رفع برخی از موانع رشد بورس امیدوار باشند.

اگرچه این سیاست ها ممکن است در کوتاه مدت تأثیر منفی بر بازار مالی بگذارد، اما کنترل تورم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بازارهای مالی مختلف خواهد داشت.