آیا بیمه تکمیلی درمان به کارگران بازنشسته تعلق می گیرد؟


قرارداد خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در پایان آذرماه به پایان می رسد. برای سال جدید مسئولیت تمدید این قرارداد به عهده بازنشسته ارشد خواهد بود.

آیا بیمه تکمیلی درمان به کارگران بازنشسته تعلق می گیرد؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.