آسمانی: اسرائیل در ترور شهید صیاد خدی دست داشت
جاناتان بانیکوف، مدیر مؤسسه امور خاورمیانه شورای آتلانتیک گفت: «به نظر نمی رسد اسرائیل در حال حاضر برنامه راهبردی برای پایان دادن به پیشرفت ایران در زمینه تسلیحات هسته ای داشته باشد.