آزمون پذیرفته شده؛ آزمون بدبینی / عباس عبدی
بدترین عارضه این نوع سیاست پذیرش دانشجو، بدبینی، ناامیدی و احساس بی عدالتی در بین جوانانی است که سال ها برای ورود به دانشگاه تلاش کرده اند تا در رشته مورد نظر خود قبول شوند، اما احساس می کنند این هدف از آنها دور است. رسیدن بر اساس معیارهای غیر آموزشی. بود